Palonkestävä kaapelitiejärjestelmä

 Avaa palonkestävien kaapelitiejärjestelmien esite tästä

Lait, asetukset, määräykset, standardit ja ohjeet

Sähköturvallisuuslaki
Pelastuslaki
Sisäasiainministeriön asetus rakennuksen poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta (805/2005)
Suomen rakentamismääräyskokoelma E1, Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet 2011
Suomen rakentamismääräyskokoelma A2, Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat, määräykset ja ohjeet 2002
Palonkestäviin johtojärjestelmiin liittyvä standardiehdotus, prEN 1366-11, Fire protective systems for cable systems and associated components
Pienjännitesähköasennuksia koskevan SFS 6000 –standardisarjan kohta SFS 6000-1, 133.1
ST 51.17. Sähkökaapelit ja paloturvallisuus
ST 51.18.02. Sähköläpivientien eristäminen
ST 51.36. Sähkö- ja teleasennusten paloturvalliset ratkaisut uloskäytävissä
ST 51.06 Palonkestävä johtojärjestelmä sekä palon aikana toimiviksi tarkoitetut sähkö- ja tietotekniset järjestelmät
ST 59.10. Turvavalaistus ja poistumisopasteet. Suunnittelu.
Sähköjärjestelmien paloluokkamerkinnöissä kirjaimella E tarkoitetaan tiiviyttä ja kirjaimella I eristävyyttä, minuutteina. Esimerkkinä seinissä merkintä EI90 kertoo seinän suojaavan toisella puolella olevaa tilaa vähintään 90 minuutin ajan lämpötilan nousua ja savukaasuja vastaan.

Paloluokkamerkinnät

Merkintä E90 palonkestävässä johtojärjestelmässä, esimerkiksi turvavalaistuksen syötössä, tarkoittaa sähkönsyötön toimintakykyä vähintään 90 minuutin ajan. Toisena esimerkkinä paloluokan I90 palosuojakanava suojaa ympäristöä kanavan sisäisen kaapelipalon kuumuudelta ja savulta 90 minuutin ajan.

Rakennusosien paloluokkamerkinnöissä on E- ja I-luokan lisäksi käytössä R-luokka, joka kuvaa rakennusosan kantavuutta.

Turvajärjestelmät

Turvajärjestelmillä tarkoitetaan sellaisia tulipalon ja sähkökatkon aikana toimiviksi tarkoitettuja sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä, joilla on suuri merkitys niin henkilöturvallisuuden kannalta, kuin ympäristöön ja materiaaleihin kohdistuvien vahinkojen välttämiseksi. Turvajärjestelmät tulee suunnitella ja asentaa käyttäen sellaisia menetelmiä ja tarvikkeita, että järjestelmien toimintakyky säilyy niille määritellyn tarvittavan ajan. Tällaisia järjestelmiä ovat poistumistievalaistus, pelastuskäyttöön tarkoitetut hissit, hälytys- ja evakuointijärjestelmät, varavoima-, savunpoisto ja palopumppuasennukset sekä muut toiminnot, jotka on määritetty rakennuksen haltijan tai viranomaisten toimesta.

Kaapelihylly valmistaja ilmoittaa palonkestävän järjestelmän osat, suurimman palonaikainen kuormituksen hyllymetriä kohti, kannakointivälin sekä hyllylle asennettavien kaapeleiden kiinnitystarpeen. Palonkestäviä ja paloa kestämättömiä johtojärjestelmiä ja kaapeleita ei saa sijoittaa vierekkäin samalle kaapelihyllylle, tai ne on vähintäänkin erotettava toisistaan riittävän välimatkan tai väliseinän avulla, kuten kuvassa on esitetty. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että joko molemmille järjestelmille on omat kaapelihyllynsä, tai sitten molemmat järjestelmät asennetaan tähän tarkoitettuun väliseinällä varustettuun kaapelihyllyyn.

Palonkestävät kaapelihyllyt

Palonkestävien johtojärmestelmien kaapelihyllyjen materiaali on useimmiten terästä sen hyvän kestävyyden takia. Alumiiinista valmistettu kaapelihyllyjä ei juurikaan käytetä sen huonon lämmönkeston takia.

Johtokanavat

Palonkestävät johtokanavat tai palosuojakanavat testataan EN1363-1 standardin mukaisessa palolämpötilassa ja niille annetaan valmistajan toimesta EI-luokitus.

Turvajärjestelmät uudessa standardissa

Uusi SFS 6000-5-56 -standardi sisältää yleiset vaatimukset turvajärjestelmille, sähkösyöttöjärjestelmien valinnalle ja asentamiselle ja turvajärjestelmien teholähteille. Palotilanteissa toimivaksi tarkoitetujen turvajärjestelmien laitteiden pitää toimia riittävän pitkä aika. Toiminta varmistetaan valitsemalla vaatimukset täyttävät laitteet. Laiterakenteilla ja asennustavoilla varmistetaan järjestelmän riittävän pitkä palonkestävyysaika.

Jos turvajärjestelmien piireissä käytetään muita kuin metallivaippaisia palonkestäviä kaapeleita, pitää ne erottaa sopivalla tavalla ja luotettavasti riittävän etäälle tai suojaamalla muiden piirien kaapeleista mukaan lukien muiden turvajärjestelmien kaapelit. Vaikka käytettäisiin metallivaippaisia palonkestäviä kaapeleita, on nekin erotettava normaalin syötön piiriin kuuluvista järjestelmistä.

Tulipalon aikana toimivaksi tarkoitetussa turvajärjestelmässä on vaatimusten mukaan käytettävä jotain seuraavanlaisista johtojärjestelmistä:

mineraalieristeisiä IEC 60702-1 ja 60702-2 mukaisia kaapeleita
palonkestäviä EN 50200 tai EN 50362 ja EN 60332-1-2 mukaisia kaapeleita tai
johtojärjestelmää, joka on suojattu riittävästi mekaanisesti ja tulipalolta.
Jatkuvuuden aikaansaamiseksi standardi edellyttää kaapelien palonkestävyyden lisäksi seuraavia ominaisuuksia:

liitokset tehdään siten, että ne säilyvät toimivina vaadittavan ajan tai yhtä pitkän aikaa kuin niihin liittyvät kaapelit
kaapelien kiinnitys tai tuenta pitää järjestää siten, että se kestää vaadittavanajan tai yhtä kauan kuin kaapeli, jota se tukee.
Jälkimmäinen vaatimus koskee kaikkia järjestelmän osia kaapelikiinnikkeistä kaapelihyllyihin ja jakorasioihin. Näiden testaamista varten ei kuitenkaan ole olemassa eurooppalaisia standardeja, joten palonkestävyyden osoittamiseksi riittää muiden maiden kansalliset standardit tai tuotteen valmistajalta saadut tiedot palonkestävyyden takaamisesta.

Turvajärjestelmien toiminta-aikamitoituksia

Järjestelmä Toiminta-aika minuutteina
Paloilmoitinjärjestelmä 30
Savusulut 30
Evakuointikuulutusjärjestelmät 30
Pelastuskäyttöön tarkoitetut hissit 60
Muut hälyytysjärjestelmät, esim. häkä 60
Merkki- ja turvavalaistus 60
KS80 ja KS20 kaapelihyllyejn ja MEK valaisinkiskon palonkestävyydet on testattu Venäläisessä PozStandard testauslaitoksessa Moskovassa tammikuussa 2011. Palotestaus on tehty standardin GOST-R 30247.1-94 mukaisesti. PozStandard on virallinen testauslaitos Venäjällä ja sillä on hyväksyntä tehdä palotestauksia. Testissä käytetty lämpötila vastaa täysin standardin EN1363-1 mukaista palolämpötilaa

Mekan palonkestävät järjestelmät

Testissä kaapelihyllyt kiinnitetään 1 metrin välein ja kaapelikuorma on 20 kg/m. Polttokammion lämpötila nostetaan 150 minuutin aikana noin 1100°C (kuva), samanaikaisesti mitataan tikashyllyn taipumaa kannatinvälillä. Standardin mukainen hyllyn taipuma saa olla maksimissaan 5% eli 50 mm kannatinvälillä (L/200). KS80 hyllyn taipuminen tuohon arvoon kesti testissä 137 minuuttia, eli sen paloluokitus on R120 (kuva), KS20 hyllyn vastaavat arvot olivat 72min - R60. Hyllyt eivät siis romahda testin aikana vaan ainoastaan taipuu.


Kuva: Polttokammion lämpötilan nousu. Pystyakselilla lämpötila (°C), vaaka-akselilla aika (min)